รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.38การดู 323 ครั้ง   00:05:59   19 สิงหาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.พัฒนาการให้บริการ ลดขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาต แค่ชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่อใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ

 - เขตสุขภาพที่ 3 พัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนเข้าถึงบริการ ด่านการแพทย์และสาธารณสุข


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)