รายการ รอบรู้เรื่องยา
รอบรู้เรื่องยา RDU

  รายการ รอบรู้เรื่องยา RDU มอบความรู้ในการใช้ยาในทางที่ถูกต้องและปลอดภัย โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อ.ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 9 Episode)