รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.108การดู 104 ครั้ง   06:24   02 มิถุนายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.เพิ่มทักษะป้องกันอันตรายจากสารพิษ ส่งต่อชุดความรู้การป้องกันตัวจากสารเคมี ผ่าน "SMART อสม."

 - กรม สบส.จัดประชุมทบทวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)